مناقشه کدرشته ھای دانشگاه آزاد اسلامی در ایستگاه آخر!

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فھرست نھایی رشته محل ھای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی را روی سایت خود قرار داد.

مناقشه کدرشته ھای دانشگاه آزاد اسلامی در ایستگاه آخر!

به گزارش ایسکانیوز، ھفته گذشته بود که وزارت علوم در اطلاعیه های، سه ھزار و ٨۴٩ رشتهمحل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی را که دارای مجوز ھستند، اعلام کرد و روز گذشته در اطلاعیه دوم و پایانی، دوھزار و ٢٠٨ رشتهمحل دیگر را نیز اعلام کرد که در مجموع ۶ ھزار و ۵٧ رشته محل کارشناسی ارشد این دانشگاه روی سایت وزارت علوم قرار گرفت.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «مرجع تصویب این رشته محلھا، شورای عالی انقلاب فرھنگی، قطعی، کمیته ارزیابی، یکبار پذیرش در سال ٩۶ اعلام شده است. این رشته محل ھا در گروهھای پزشکی، دامپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مھندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و ھنر و معماری اعلام شده است.» اختلافات تمام شد؟ اطلاعیه وزارت علوم مبنیبر اعلام «قطعی» رشته محل ھای دارای مجوز مقطع کارشناسی ارشد در حالی منتشر شد که ھنوز آمار و سرنوشت قطعی دوھزار و 900 رشته محل مورد مناقشه مشخص نیست و این سوال پیش می آید که آیا رشته محل ھای مورد مناقشه در این 6 ھزار رشته در نظر گرفته شده است؟

اطلاعیه روز گذشته وزارت علوم در حالی است که معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابتدای ماه جاری از ارسال تمامی مدارک مورد نیاز بررسی رشته محلھای دانشگاه آزاد اسلامی به دفتر گسترش وزارت علوم خبر داده بود. علیرضا رھایی در آن مصاحبه گفته بود: «تمامی رشته محل ھای منتشرشده در سایت مرکز آزمون این دانشگاه که در انتخاب رشته سال ٩۶ اعلام شده بود، مصوب و قانونی ھستند.»

او ابتدای ھفته جاری نیز در گفت و گویی ضمن بیان اینکه «تعداد زیادی از رشته ھای دانشگاه آزاد اسلامی مجوز دریافت کرده اند»، تصریح کرد: «در ھماھنگی با وزارت علوم، برای مابقی رشتهھا نیز اطلاعات لازم را ارائه کردهایم و وزارت علوم یک پروسه بررسی ایجاد کرده که مثبت بوده است. برخی از این رشته ھا بررسی شده و بخشی ھم در حال بررسی است.»

از سوی دیگر در اطلاعیه 19 تیر وزارت علوم، از تایید بیش از نیمی از رشته محل ھای محل مناقشه خبر داده شده بود. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «از مجموع دوھزار و ٧٨٠ رشته محل بازنگری شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، ھزار و ۵۴١ مورد فقط برای یکبار پذیرش در سال تحصیلی ٩٧-٩۶ مورد تایید قرار گرفت.»

اما یکی از مسئولان امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگویی با «فرھیختگان» درباره اطلاعیه وزارت علوم گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در مجموع حدود ھفت ھزار و 300 رشته محل دارد که با اطلاعیه دیروز وزارت علوم که نزدیک به 6 ھزار رشتهمحل را تایید کرد، حدود ھزار و300 رشتهمحل دیگر می ماند.»

او ادامه داد: «از ھزار و 300 رشتهمحل مورد بحث، 700 رشته تاییدیه رسمی از دفتر گسترش آموزش عالی کسب کرده است که به زودی توسط وزارت علوم اعلام خواھد شد. از رشته محل ھای باقیمانده نیز نزدیک به 400 رشته محل مربوط به واحدھای الکترونیکی و بین الملل ھستند که درباره آنھا به جمعبندی خواھیم رسید و مابقی رشته ھا که حدود 80-70 کدمحل می شود، نیازمند مذاکره است.»

این مقام مسئول در پایان گفت: «ھنوز در حال مذاکره ھستیم و دانشجویان و داوطلبان ھیچ نگرانیای نداشته باشند.»

200/202

منبع: روزنامه فرهیختگان

نظرات

ارسال نظر

نظرات بینندگان
انتشار یافته: 0
پر بازدیدترین خبرها